فلش ماه مبارك رمضان .:: ربنا ::.

 ضمن تبريك مجدد فرارسيدن ماه مبارك رمضان اون فلش پايين رو اگر مايل هستيد استفاده كنيد سورس زير رو استفاده كنيد.خوش باشيد يا علي.

<OBJECT id=Movie1 codeBase=http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0 height=240 width=181 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="4789"><PARAM NAME="_cy" VALUE="6350"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://sobhaninia.com/main/movie.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://sobhaninia.com/main/movie.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="0"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="always"><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"> <embed name="http://sobhaninia.com/main/Movie1" src="http://sobhaninia.com/main/movie.swf" quality="High" width="181" height="240" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" menu="false"> </embed></OBJECT>

چند تا wall paper هم آماده كردم كه فرصت كنم تقديم حضور ميكنم.اگه به دل نشست كه دعا كنيد اگر هم نه به خاطر نداشتن فرصت كافی بوده .عفو بفرمائيد.

/ 3 نظر / 7 بازدید
سفير

۲۰ دقيقه بعد از نگارش مطلب ...

hadi

نوشته ات را دوست ميدارم خوشحال ميشم اگه به منم سر بزنی

محمد رضا محمدی

سلام وبلاگ قشنگی داری معلومه وقت صرفش ميکنی وقت کردی به ما هم سر بزن